(CZ) Modul 1 – Sekce 1

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Mikropodniky a malé a střední podniky v Evropě

Malé a střední podniky (anglicky SME, česky MSP) představují více než 99% všech podniků v Evropě. Tvoří páteř evropské ekonomiky. Vytvářejí dvě třetiny pracovních míst. Podporují smysl pro podnikavost a inovaci, čímž přispívají ke konkurenceschopnosti Evropy, jejímu ekonomickému růstu a zaměstnanosti. Mikropodniky pak v průměru tvoří 92,8% podniků v Evropské unii.

Více informací naleznete na internetové stránce Evropské komise.

Kolik mikropodniků existuje v Evropě?

Mikropodniky v Evropě0%

Malé a střední podniky v Evropě

Velikost
Procento
Velikost
Mikro
Procento
92,8
Velikost
Malé
Procento
6
Velikost
Střední
Procento
1
Velikost
Velké
Procento
0,2

Kolik mikropodniků je v České republice?

Česká republika0%

Mikropodniky patří do skupiny podniků označovaných zkratkou SME (malé a střední podniky)

Mikropodnik

Má méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (množství finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za konkrétní období) nebo rozvahu (výkaz aktiv a pasiv) pod 2 miliony EUR.

Malý podnik

Má méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvahu pod 10 milionů EUR.

Střední podnik

Má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat pod 50 milionů EUR nebo rozvahu pod 43 milionů EUR.

Politická opatření na podporu mikropodniků

V této části se dozvíte, co je iniciativa na podporu malých a středních podniků – Small Business Act – a jak se projevuje v konkrétních situacích ve prospěch mikropodniků. Dozvíte se také, co představuje iniciativa Think Small First (nejdříve myslet v malém měřítku) a jak politici podporují a stimulují podnikavost v Evropě i v naší zemi.

Iniciativa na podporu malých a středních podniků (Small Business Act – SBA)

 

Nejrozsáhlejší a nejobsažnější iniciativa pro malé a střední podniky byla přijata Komisí v červnu 2008 formou sdělení o Aktu o malých podnicích (Small Business Act – SBA) (COM(2008) 0394). Tato iniciativa se snaží vytvořit politický rámec za použití již existujících nástrojů a využít “Evropskou chartu pro malé podniky” a “Moderní politiku malých a středních podniků pro růst a zaměstnanost”. Upřednostňuje politické partnerství mezi členskými státy před návrhem plnohodnotné politiky v rámci společenství. Iniciativa se snaží zlepšit celkový přístup k podnikání v EU prostřednictvím zásady “zelenou malým a středním podnikům”.

 

Úspěšné iniciativy SBA od roku 2008

Iniciativa „Small Business Act“ je prvním uceleným rámcem opatření pro EU a její členské státy zaměřeným na malé a střední podniky. Od jejího přijetí v červnu 2008 došlo prostřednictvím opatření na posílení malých a středních podniků v řadě oblastí k významnému pokroku:

  • 100 000 malých a středních podniků využilo finančních nástrojů rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a díky tomu vzniklo více než 100 000 pracovních míst.
  • Na základě směrnice o opožděných platbách musí nyní veřejné orgány platit svým dodavatelům do 30 dnů, což zlepšuje peněžní tok podniků.
  • Ve většině členských států EU výrazně klesla doba a náklady potřebné k založení společnosti, takže se průměrná délka založení v EU pro společnost s ručením omezeným snížila z 12 dnů a 485 EUR v roce 2007 na 7 dní a 399 EUR v roce 2010.
  • Zjednodušené postupy online a příležitosti k předkládání společných nabídek usnadnily malým a středním podnikům účast na veřejných zakázkách.
  • Nové centrum EU pro malé a střední podniky v Číně pomáhá těmto podnikům vstoupit na čínský trh.

Zdroj: UEAPME

 

Základem politiky SBA je víra, že opravdu příznivé prostředí pro malé a střední podniky v první řadě spočívá v ocenění podnikatelů společností.

Jedním z klíčových bodů SBA je zajistit, aby čestní podnikatelé, kteří se dostali do úpadku, rychle dostali další šanci; nastavit pravidla v souladu principem “zelená malým a středním podnikům”, podporovat zvyšování dovedností malých a středních podniků a nejrůznějších forem inovací. Má podporovat podnikavost, zlepšit dostupnost financí pro tyto firmy, zmenšit administrativní zátěž a pomoci jim s přístupy na obchodní trhy a internacionalizací.

Princip Think small first, tedy zelená malým a středním podnikům, pak spočívá ve skutečnosti, že “jedna velikost nesedí všem”, ale lehčí přístup může být přínosný i pro větší podniky. Stanovuje standardy pro veřejnou správu a podoruje růst MSP tak, že jim pomáhá vypořádávat se s problémy, které brání jejich rozvoji. Dle něho mají být MSP považovány za primární “zákazníky”, pokud se jedná o regulaci obchodu.

 

Elektronické obchodování a mikropodniky v České republice

Malé a střední podniky jsou v české podnikové ekonomice asi stejně významné jako v EU jako celku. Vytvářejí 55% přidané hodnoty (méně než průměr EU, který dosahuje hodnoty 58%) a zajišťují 69% všech pracovních míst (o něco více než průměrných 67% v EU). Mikropodniky jsou v české ekonomice ještě běžnější než v EU (97% oproti 92%). Vytváří 20% přidané hodnoty (v EU: 22%) a zajišťují 32% zaměstnanosti (v EU: 29%). Většina českých malých a středních podniků působí v odvětví služeb (40%), dále ve velkoobchodě a maloobchodě (25%), výrobě (18%) a stavebnictví (17%). V odvětví služeb se pak vytváří největší podíl přidané hodnoty (37%) a zaměstnanosti (33%). Výroba vytváří 30% přidané hodnoty malých a středních podniků a zajišťuje 29% pracovních míst v rámci malých a středních podniků. Oba tyto údaje (tj. počet pracovních míst a přidaná hodnota malých a středních podniků v odvětví výroby) jsou asi 50 % nad evropským průměrem.Českou republiku postihla v roce 2009 hospodářská krize. Následné oživení, které trvalo dva roky, bylo pouze mírné a v roce 2012 se české hospodářství opět vrátilo do recese. Na konci roku 2013 dosáhla nezaměstnanost historického maxima 8,2%, což ve spojení se škrty ve vládních výdajích bolestivě zasáhlo domácí poptávku. V posledním čtvrtletí roku 2013 se objevily první známky nového oživení a bylo dosaženo růstu 0,8%. S ohledem na tento vývoj začal v posledních měsících roku 2013 vykazovat jisté zlepšení i Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry, který měří Český statistický úřad. Přidaná hodnota malých a středních podniků byla v roce 2013 skoro o 11% nižší než táž hodnota v roce 2008, zatímco přidaná hodnota velkých podniků byla ve srovnání s úrovní v roce 2008 nižší asi o 2%.

Počet společností od roku 2009 setrvale roste. Počet nově vzniklých společností i společností, jejichž činnost byla ukončena, je od roku 2009 relativně stabilní. V roce 2016 činil počet založených společností 28.837 a vykazoval nárůst o 7% v porovnání s rokem 2015. Celkový růst počtu nových registrací i podniků odráží skutečnost, že celkové ekonomické prostředí je příznivé. Ale odráží i pokračující podporu start-upů. Počet samostatně výdělečných osob v letech 2012-2016 poklesl o 5,3%, čímž počet samostatně výdělečně činných poklesl z 17,5% v roce 2012 na 16% v roce 2016. I tak je ovšem vyšší než 14%, což je průměr EU.

Míra zaměstnanosti v malých a středních podnicích vykazuje značnou míru stability a odolnosti. Od roku 2009 se mírně zvýšila (+1 %), ačkoliv toto zvýšení nepostačuje k dosažení předkrizových úrovní. Volatilitu zaměstnanosti ve velkých firmách lze nejlépe doložit skutečností, že v roce 2013 byla stále o 7 % pod úrovní z roku 2008, ačkoliv v období mezi lety 2009 a 2013 vzrostla o významných 6%.

Malé a střední podniky se jasně odlišily od velkých podniků, byť se tak stalo za cenu snižující se produktivity práce, a prokázaly mimořádnou oddanost své pracovní síle. Tento vývoj je patrný i na úrovni jednotlivých odvětví. Detailní pohled na odvětví výroby ukazuje, že malé a střední podniky zaznamenaly během krize v letech značný úbytek přidané hodnoty (15%) a poté pouze malé zotavení (2009 až 2013: +4 %). Velké společnosti si vedly mnohem lépe, jejich růst přidané hodnoty v období od roku 2008 do roku 2013 dosáhl 8%. To lze vysvětlit strukturou českého výrobního průmyslu, mezi jehož významná odvětví patří výroba motorových vozidel, přípojných vozidel a návěsů a elektrického zařízení. Tato odvětví jsou výrazně orientovaná na vývoz a mají v nich převahu velké společnosti. Malé a střední podniky zabývající se výrobou nalézají značnou část odbytiště pro své výrobky na místním trhu, a proto byly zasaženy malou domácí poptávkou a úspornými opatřeními ve veřejných rozpočtech. Velký pokles ve stavebnictví zasáhl jak malé a střední podniky, tak velké firmy. Mezi roky 2008 a 2013 poklesla přidaná hodnota malých a středních podniků o 32% a zaměstnanost o 6%, přičemž tytéž hodnoty u velkých společností klesly o 12%, respektive 19%. Pokles byl zčásti způsoben slabou domácí poptávkou (jak na straně veřejných, tak soukromých zákazníků) a výzvami spojenými s veřejnými zakázkami, které představují velkou zátěž a jsou složité. V letech 2015-2016 vzrostla přidaná hodnota MSP o 3,4% a zaměstnanost o 1%. Pro období 2016-2018 se očekává nárůst o 8,7%.  Oproti tomu, co se týče zaměstnanosti, tam se v tomto období očekává stagnace a nárůst o pouhých 0,4%, což odpovídá zhruba 8.800 pracovních míst u MSP.

 

Zdroj: Přehled údajů SBA 2017

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz