logo

(CZ) Modul 2 – Sekce 2

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Modul 2 – Sekce 2

EU určitě učinila pokrok, ale není dostatečný. Jiné země a regiony ve světě postupují mnohem rychleji.
Andrus Ansip
Pokud se chcete dozvědět více, pak si přečtěte dokument vydaný prostřednictvím Eurostatu v roce 2017: Digitální ekonomika a společnost v EU. Tento dokument je rozdělen do čtyř kapitol a předkládá jasnou a srozumitelnou statistiku týkající se různých témat spojených s informačními technologiemi, k těmto pak přidává texty, vizuální zobrazení dat a animace. Poskytuje odpovědi na některé běžné otázky o používání internetu, digitálních dovednostech a online prodeji.

 • Kapitola 1 Tato kapitola je zaměřená na to, jak a proč jsou lidé i společnosti na internetu, na digitální dovednosti a školení IT. Jsou v ní také informace o mobilním přístupu k internetu, internetových aktivitách, používání sociálních médií a využití IT specialistů.
 • Kapitola 2 Tato kapitola se podrobně zabývá elektronickým obchodováním ze dvou úhlů pohledu. Jednak pohledem lidí, kteří si online objednávají zboží a služby, a na druhou stranu z pohledu společností, které prodávají online.
 • Kapitola 3 Tato kapitola je věnovaná bezpečnosti na internetu a cloudovým službám. Poskytuje informace o různých aspektech týkajících se soukromí a ochraně osobních údajů online, dále o bezpečnostní politice společností v oblasti IT a také o soukromém a obchodním využívání cloudových služeb.
 • Kapitola 4 Tato kapitola poskytuje základní informace o obsahu a cílech politiky jednotného digitálního trhu EU, což je jedna z politických priorit Evropské komise, kterou se také zabýváme na této stránce.

Jednotný digitální trh

Nakupování zboží a služeb online se stalo běžnou praxí pro mnoho lidí po celém světě. Někteří online nákupy uskutečňují v rámci snazšího nakupování, jiní kvůli nižším cenám, které nabízejí platformy elektronického obchodování. Ti, kteří nakupují digitálně, jsou také při nakupování ovlivněni mnoha digitálními zdroji, jako jsou email marketing a hodnocení produktů. Bez ohledu na to, proč nakupují, počet lidí nakupujících online roste. Tradiční kreditní karta je upřednostňovanou metodou placení u lidí nakupujících online po celém světě, v roce 2017 činil podíl plateb 42 %.  Druhou nejpoužívanější metodou je PayPal s až 39 % podílu online plateb. Nabídka zařízení s internetovým připojením, které mají kupující online k dispozici, umožňuje nákup produktů bezmála odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.

Zdroj: Statista

 

I když Evropská komise v květnu 2015 oznámila, že chce vytvořit skutečný jednotný digitální trh, který zaručí volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, a ve kterém budou mít občané a podniky snadný a spravedlivý přístup ke zboží a službám nabízeným online, bez ohledu na národnost a místo, kde žijí, 65 % evropských uživatelů internetu nakupuje online, ale pouze 16 % malých a středních podniků prodává online – a z tohoto počtu méně než polovina prodává do zahraničí – 7,5 %.

 

Strategie pro jednotný digitální trh sestává ze tří oblastí neboli pilířů:

 1. lepší přístup spotřebitelů a podniků k online zboží – napomoci tomu, aby evropský digitální trh byl snadno přístupný a vyvážený pro nákup i prodej;
 2. správné prostředí pro pravidla vytváření digitálních sítí a služeb, které udrží krok s rozvojem technologií a podpůrné infrastruktury;
 3. ekonomika a společnost, které zajistí, že ekonomika, průmysl a zaměstnanost v Evropě plně využijí výhod, které digitalizace nabízí.

 

Od května 2015 Evropská komise předložila 35 legislativních návrhů a iniciativ, jak oznámila ve své strategii pro jednotný digitální trh. Nyní se soustředí na získání politického souhlasu Evropského parlamentu a Rady pro všechny návrhy, zejména pro aktualizovaná telekomunikační pravidla EU, která navýší investice do vysokorychlostních a kvalitních sítí, které jsou nezbytné pro plný rozvoj digitální ekonomiky a společnosti.    Strategie pro jednotný digitální trh také vedla k návrhu klíčových legislativních opatření jako je posílení elektronického obchodování, modernizace autorských práv, audiovizuálních práv a e-soukromí, harmonizace digitálních práv, zaručení dostupnosti dodávání balíků a harmonizace pravidel DPH.

 

Za účelem zajištění spravedlivého, otevřeného a bezpečného digitálního prostředí určila Komise tři hlavní oblasti, ve kterých musí EU pokročit:

 • rozvíjení plného potenciálu datové ekonomiky Unie
 • ochrana evropských aktiv vypořádáním se s výzvami kybernetické bezpečnosti
 • propagování online platforem jako odpovědných hráčů v rámci spravedlivého internetového ekosystému

 

Dne 10. května 2017 Komise vydala střednědobé hodnocení strategie pro jednotný digitální trh. Ukazuje pokrok v zavádění strategie od roku 2015 a také, jaké další kroky je nezbytné podniknout.

DESI – Index digitalizace ekonomiky a společnosti

Index digitalizace ekonomiky a společnosti (DESI) je kombinovaný index, který shrnuje příslušné ukazatele výkonu v oblasti digitalizace v Evropě a sleduje vývoj v členských státech EU, pokud se jedná o digitální konkurenceschopnost.

Nejvyspělejší digitální ekonomiky v rámci EU mají Dánsko, Švédsko, Finsko a Nizozemí, následuje Lucembursko, Irsko, Spojené království, Belgie a Estonsko. Nejnižší hodnocení v rámci DESI mají Rumunsko, Řecko a Itálie.

V roce 2017 se v rámci DESI zlepšily všechny členské státy. Nejvíce pokročilo Irsko a Španělsko (bezmála 5 bodů oproti evropskému průměru 3,2). Na druhé straně došlo jen k malému zlepšení v Dánsku a Portugalsku (pod 2 body).

 

DESI 2018 – Klíčová zjištění

 

1. Konektivita

 • Oblast připojení hodnotí rozvoj širokopásmových sítí a jejich kvalitu. Dostupnost rychlých širokopásmových služeb je nezbytnou podmínkou pro konkurenceschopnost.

 

2. Lidský kapitál/digitální dovednosti

 • Oblast lidského kapitálu hodnotí dovednosti potřebné pro využití příležitostí, které nabízí digitalizovaná společnost.

 

3. Používání internetu občany

 • Oblast používání internetu hodnotí různorodost činnosti obyvatel, kteří již mají online přístup. Tyto činnosti se pohybují od využívání online obsahu (videa, hudba, hry, atd.) až po moderní komunikační aktivity nebo online nakupování či online bankovnictví.

 

4. Integrace digitálních technologií do podniků

 • Oblast integrace digitálních technologií hodnotí úroveň digitalizace podniků a elektronické obchodování. Zavedením digitálních technologií mohou podniky zvýšit výkonnost, snížit náklady a lépe zaujmout zákazníky a obchodní partnery. Navíc Internet, jako prodejní místo nabízí přístup na větší trhy a potenciál k růstu.

 

5. Veřejné digitální služby

 • Oblast digitálních veřejných služeb hodnotí digitalizaci veřejných služeb se zaměřením na e-government a e-zdraví. Modernizace a digitalizace veřejných služeb může vést k zefektivnění státní správy a přinést pozitiva i pro občany a podniky.

 

6. Výzkum a vývoj IT

 • Výzkum a vývoj IT představuje analýzu trendů v IT sektoru a oblasti vědy a výzkumu poskytnutou Evropskou komisí i jinými externími studiemi provedenými na žádost Evropské komise.

 

Zdroj: EU

Dánsko, Švédsko, Finsko a Nizozemí dosáhly v hodnocení DESI 2018 nejvyššího hodnocení a jsou mezi vedoucími státy světa ohledně digitalizace. Lucembursko, Irsko, Spojené království, Belgie a Estonsko jsou v závěsu za nimi. V posledních čtyřech letech učinilo největší pokrok Irsko, Kypr a Španělsko. Evropská unie se všeobecně stává digitalizovanější, ale pokrok není dostatečný na to, aby umožnil Evropě dohonit světové lídry a zmenšit rozdíly mezi členskými státy. Pro více informací se podívejte na odkazy, které uvádíme v předchozích textech.
EU má významný vliv na oblast online obchodování v členských zemích. Sdružení Ecommerce Europe je silným a jasným hlasem v oboru elektronického obchodování na poli evropské politiky.

E-commerce Europe

Prostřednictvím svých 20 asociací na národních úrovních sdružení Ecommerce Europe zastupuje více než 25.000 online obchodů z celé Evropy. Sdružení Ecommerce Europe je mluvčím sektoru elektronického obchodování v Evropě. Jeho úkolem je podpořit odvětví elektronického obchodu tím, že institucím s rozhodovacími pravomocemi pomůže vytvářet politiku vhodnou pro budoucí udržitelný růst. Aby se tak stalo, sdružení Ecommerce Europe se ujímá iniciativy při vytváření inovativních tržních řešení a poskytuje platformu pro diskusi odborníků, spojuje online obchodníky s příslušnými zúčastněnými osobami. Také zdůrazňuje význam elektronického obchodování pro ekonomiku prostřednictvím podrobných průzkumů evropských a globálních trhů. Kromě toho sdružení Ecommerce Europe podporuje toto odvětví rozvojem iniciativ, jako je jeho značka European Trustmark, kterou zdarma poskytlo více než 10.000 certifikovaným online obchodům v celé Evropě.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz