logo

(CZ) Modul 6 – sekce 1

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Modul 6 – Sekce 1

V této sekci naleznete:

 

  • přehled klíčových kompetencí pro celoživotní učení (definice a znalosti, dovednosti a zásadní postoje ve vztahu k individuálním kompetencím);
  • doplňující videa.

Nezbytné dovednosti

Flexibilní adaptace na rychle se měnící svět a nalezení vlastního prostoru ve světě práce vyžaduje, aby jedinec disponoval jak základními, tak i průřezovými dovednostmi. Ty jsou získávány prostřednictvím formálního vzdělávání, ale také prostřednictvím neformálních nebo in-formálních aktivit: stále více se vzděláváme i v mimoškolních aktivitách. Nejdůležitější ovšem je své dovednosti pravidelně udržovat.

Při přípravě této části kurzu jsme nejdříve chtěli vybrat některé kompetence, potřebné pro práci ME-commercera, ale později jsme si uvědomili, že všechny dovednosti, které označila Evropská unie za nezbytné, jsou opravdu nezbytné, pokud chcete podnikat jako profesionál v tomto odvětví.

V následujícím textu najdete seznam kompetencí, které jsou popsané v doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení; každá individuální kompetence je popsána ve svých základních funkcích a je doprovázena stručným popisem; pro některé ze zmíněných kompetencí najdete také konkrétnější odkazy z pohledu ME commercera.

Aby bylo možné vyhodnotit úroveň získaných dovedností, je užitečné získat tzv. Zprávu o dovednostech (Skills Report): dokument, který analyzuje vaše vlastní dovednosti a profesní cíle, cestu k výcviku a všechny dovednosti získané v průběhu celého života. Dosažení rovnováhy kompetencí je celkem složité a vyžaduje vedení odborníků v oboru. Pro více informací kontaktujte vzdělávací agenturu.
Komunikace v mateřském jazyce
Mr. Bean ve videu ukazuje komunikační sílu non-verbálního (mimoslovního) jazyka.

Definice

Komunikace v mateřském jazyce je schopnost vyjadřovat a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v písemné i ústní formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) a vhodným a tvůrčím způsobem lingvisticky reagovat ve všech situacích sociálního a kulturního života při vzdělávání a odborné přípravě, v práci, doma a ve volném čase.

[…] Pokud jde o dovednosti, měli by jedinci umět komunikovat v ústní a psané formě v různých situacích a sledovat a přizpůsobovat své vlastní vyjadřování požadavkům situace. Součástí této schopnosti je rovněž schopnost rozlišovat a používat různé typy textů, vyhledávat, shromažďovat a zpracovávat informace, používat pomůcky, formulovat a přesvědčivým způsobem odpovídajícím dané situaci vyjadřovat ústně a písemně své vlastní argumenty.

Kladný postoj ke komunikaci v mateřském jazyce vyžaduje schopnost vést kritický a konstruktivní dialog, smysl pro estetické kvality a ochotu o ně usilovat, a zájem komunikovat s ostatními. To zahrnuje uvědomění si vlivu jazyka na ostatní a nutnosti rozumět jazyku a používat jej pozitivním a společensky uvážlivým způsobem.

Komunikace je často definována jako přenos zprávy od jedné osoby k druhé; správněji by měla být považována za společnou konstrukci (nebo společnou výstavbu) významu. Komunikace zahrnuje jazykové i nonverbální chování, které zahrnuje použití zvuků, pohybů, prostoru a času, stejně jako mnoho aspektů hmotné kultury (potraviny, oblečení, předměty, vizuální design a architektura). Komunikaci lze chápat jako aktivní součást kultury. Zdroj UNESCO
Komunikace je nedílnou součástí řízení podniku a představuje jednu z nejdůležitějších průřezových dovedností. Majitelé firem, manažeři a zaměstnanci, stejně jako externí konzultanti musí být schopni efektivně přenášet své myšlenky a myšlenky uvnitř společnosti i směrem ven a musí vědět, jak to udělat pomocí různých metod – komunikace slovní, neverbální i paraverbální – a různé kanály: e-mail, webové stránky a sociální média. Pro elektronické obchodování není nutné být skvělými mluvčími nebo spisovateli, ale vědět, jak komunikovat, je naopak naprosto nezbytné: potřebujeme vytvářet informativní a podmanivý obsah, který umožňuje přenášet sdělení na naše zákazníky. Zřetelnost, snadné čtení, logická posloupnost řeči a titulky jsou rozhodujícími prvky při budování a řízení image společnosti a při vytváření marketingové kampaně bez ohledu na její velikost. Naučit se psát chytlavé fráze, vytvářet obsah pro reklamy, příspěvky na sociálních médiích, popisy produktů nebo služeb není snadné: vyžaduje to čas a zkušenosti. Pokud jste získali dovednosti v této oblasti, můžete je zlepšit a cvičit, pokud ne, na internetu můžete najít profesionály, kteří se věnují tomuto oboru. Klíčové slovo je: copywriting.
Komunikace v cizích jazycích
Immagine: “Philosophy book” by Thought Catalog Source: Unsplash

Definice

Komunikace v cizích jazycích obecně vyžaduje stejné základní dovednosti jako komunikace v mateřském jazyce: je založena na schopnosti porozumět, vyjádřit a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v ústní i psané formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) v příslušných společenských a kulturních situacích při vzdělávání a odborné přípravě, v práci, doma a ve volném čase podle přání či potřeb daného jedince.

Základními dovednostmi pro komunikaci v cizím jazyce jsou schopnost porozumět mluveným sdělením, zahajovat, vést a ukončovat rozhovory a číst, porozumět a tvořit texty odpovídající individuálním potřebám. Osoby musejí být rovněž schopny náležitě využívat příručky a učit se jazyky též neformálně v rámci celoživotního učení.

Jazyk, který rozhodně musíte ovládat, pokud chcete obchodovat elektronicky, je angličtina. Nejen proto, že angličtina je nejrozšířenějším jazykem v dnešním světě podnikání, ale také proto, že mnoho učebních nástrojů je často k dispozici pouze v angličtině. V následujícím textu jsme vybrali některé bezplatné online zdroje ke zlepšení úrovně vašeho anglického jazyka.

  • Crownacademy nabízí sérii videí z YouTube, kde se můžete naučit nebo zlepšit svou znalost anglické gramatiky a slovní zásoby.
  • Listenaminute je dobře strukturovaný web, ačkoliv ne příliš graficky přitažlivý, který vám umožní zlepšit vaše poslechové schopnosti posloucháním zvukových nahrávek, které jsou podporovány textem a trvají asi jednu minutu. Existuje mnoho témat, ze kterých si můžete vybrat.
  • Aba english využívá účinnou metodu výuky: sledování filmů v původním jazyce. Video-lekce, interaktivní gramatika a testy vám umožní rychle zvýšit úroveň jazykové znalosti. Stránka nabízí jak bezplatný, tak placený prémiový studijní plán.
  • britishcouncillearnenglish je britská webová stránka British Council pro výuku angličtiny prostřednictvím videí, poslechových aktivit, úloh pro porozumění textu, cvičení a her. Všechny vzdělávací plány jsou rozděleny podle věkových skupin.

 

Kromě webových stránek existuje řada aplikací určených pro studium angličtiny, které si můžete stáhnout na váš smartphone. Doporučujeme dvě: Busuu a Duolingo komunitu, kde se můžete učit anglicky prostřednictvím her.

Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií
Obrázek: “Vintage adding machine retro business bookkeeping old”, autor: TechPhotoGal, zdroj: pixabay

Definice

Matematická schopnost je schopnost rozvíjet a používat matematické myšlení k řešení problémů v různých každodenních situacích. Vycházeje ze spolehlivého zvládnutí základních početních úkonů je důraz kladen na proces a činnost, jakož i na znalosti. Matematická schopnost zahrnuje na různých úrovních schopnost a ochotu používat matematické způsoby myšlení (logické a prostorové myšlení) a prezentace (vzorce, modely, obrazce, grafy a diagramy).

Schopností v oblasti vědy se rozumí schopnost a ochota používat soubor znalostí a metod používaných k objasnění přírodních zákonů ke kladení otázek a k formulaci závěrů založených na důkazech. Schopnost v oblasti technologií je pojímána jako uplatňování těchto znalostí a metod v reakci na přání a potřeby lidí. Schopnosti v oblasti vědy a technologií vyžadují pochopení změn způsobených lidskou činností a občanskou odpovědnost každého jedince.

Znalostmi nezbytnými pro matematiku jsou velmi dobrá znalost čísel, měr a struktur, základních operací a základních matematických prezentací a pochopení matematických termínů a definic a povědomí o otázkách, na něž může dát matematika odpověď.

K dovednostem jedince patří používání základních matematických principů a postupů v každodenních situacích doma a v práci a schopnost sledovat a hodnotit sled argumentů. Měl by být schopen matematicky uvažovat, rozumět matematickým důkazům, komunikovat v jazyce matematiky a používat příslušné pomůcky.

Kladný postoj je v matematice založen na respektování pravdy a na ochotě hledat odůvodnění a hodnotit jejich platnost.

Nejdůležitějšími znalostmi pro vědu a technologie jsou hlavní principy přírody, základní vědecké pojmy, zásady a metody, technologie a technologické výrobky a procesy, a rovněž porozumění dopadu vědy a technologií na přírodu. Následně by tyto schopnosti měly umožnit jedincům lépe chápat pokrok, omezení a rizika vědeckých teorií a technologií ve společnosti obecně (v souvislosti s rozhodováním, hodnotami, morálními otázkami, kulturou atd.).

Mezi dovednosti patří schopnost používat a ovládat technologické nástroje a stroje a vědecké údaje k dosažení určitého cíle nebo rozhodnutí či závěru na základě důkazu. Jedinci by měli rovněž být schopni rozpoznat základní rysy vědeckého bádání a formulovat závěry a důvody, jež je k těmto závěrům vedly.

V případě postoje je nezbytný smysl pro kritický úsudek a zvídavost, zájem o etické otázky a respektování bezpečnosti i udržitelnosti, zejména v případě vědeckého a technologického pokroku ve vztahu ke své vlastní osobě, rodině, komunitě a celosvětovým problémům”

Pro konzultanta v oblasti elektronického obchodování je tato dovednost extrémně důležitá, zejména ve vztahu k udržitelnosti podnikání. Abychom vám pomohli lépe se v této oblasti orientovat, v sekci 2 najdete výběr z nástrojů a doporučení, které vám pomohou s prvními kroky v této oblasti.
Schopnost práce s digitálními technologiemi
Obrázek: “Yellow Black Design Studio”, autor Georgie Cobbs, zdroj: Unsplash

Definice

Schopností práce s digitálními technologiemi se rozumí jisté a kritické používání technologií informační společnosti (TIS) při práci, ve volném čase a v komunikaci. Předpokladem je základní znalost informačních a komunikačních technologií, tj. používání počítačů k získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací a ke komunikaci a spolupráci v rámci sítí prostřednictvím internetu.

Pro schopnost práce s digitálními technologiemi jsou nezbytné důkladné pochopení povahy, úlohy TIS a jejích možností v každodenních situacích a důkladné znalosti z těchto oblastí v osobním a společenském životě i v práci. Jedná se o základní počítačové aplikace, např. textové editory, tabulkové procesory, databáze, systémy ukládání a správy informací, pochopení možností a potenciálních rizik, jež internet a komunikace prostřednictvím elektronických médií (e-mailu, síťových nástrojů) přinášejí pro práci, volný čas, sdílení informací a spolupráci, učení a výzkum v rámci sítí.

Požadované dovednosti zahrnují: schopnost vyhledávat, shromažďovat a zpracovávat informace a používat je kritickým a systematickým způsobem, hodnotit jejich důležitost a rozlišovat mezi reálnými a virtuálními informacemi a zároveň chápat vztahy. Jedinci by měli umět používat nástroje k vytváření, prezentaci a pochopení komplexních informací a měli by být schopni internetové služby získávat, vyhledávat a používat; rovněž by měli umět používat TIS k podpoře kritického myšlení, tvořivosti a inovací.

Digitální kompetence jsou pro konzultanta v elektronického obchodování klíčové: jsou potřebné při tvorbě databází, posílání e-mailů, vyhledávání informací a při sledování produktů na tržištích. Tyto dovednosti musí být navíc neustále aktualizovány, protože digitální technologie, komunikační metody a nástroje se neustále vyvíjí.
Schopnost učit se
Obrázek: “Untitled image”, autor rawpixel, zdroj: Unsplash

Definice

Schopností učit se se rozumí schopnost provádět tuto činnost a v procesu učení vytrvávat a schopnost zorganizovat si učení a efektivně hospodařit se svým časem a s informacemi, a to jak samostatně, tak v rámci skupin. Tato schopnost zahrnuje povědomí o vlastních postupech učení a vlastních potřebách, schopnost rozpoznávat dostupné možnosti a překonávat překážky za účelem úspěšnosti procesu učení. To znamená získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat rady a využívat je. V rámci procesu učení, jak se učit, je nutné, aby studující vycházeli ze zkušeností z dřívějšího učení a ze životních zkušeností a znalosti a dovednosti používali v různých souvislostech doma, v práci, při vzdělávání a odborné přípravě. Rozhodujícími aspekty schopnosti je motivace a sebedůvěra jedince.

Je-li učení zaměřeno na určitou práci nebo kariérní cíl, měl by jedinec znát požadované schopnosti, znalosti, dovednosti a kvalifikace. Ve všech případech však schopnost učit se vyžaduje, aby daná osoba znala a chápala své oblíbené strategie učení, silné a slabé stránky svých dovedností a kvalifikace a aby byla schopna vyhledávat možnosti vzdělávání a odborné přípravy a dostupnou pomoc a podporu.

Schopnost učit se znamená umět si osvojit elementární základní dovednosti, jako je čtení, psaní, počítání a informační a komunikační technologie, jež jsou nezbytné pro další učení. Na základě těchto dovedností by jedinec měl být schopen získávat nové znalosti a dovednosti, osvojovat si je, zpracovávat je a vstřebávat je. K tomu je nezbytná efektivní organizace vlastního učení, profesního postupu a práce, a zejména schopnost v učení vytrvat, soustředit se v prodloužených časových úsecích a kriticky uvažovat o účelech a cílech učení. Jedinci by si měli sami dokázat vyhradit čas na učení a být disciplinovaní, ale též by při procesu učení měli umět spolupracovat s ostatními, využívat heterogenní skupiny a dělit se s ostatními o to, co se naučili. Jedinci by měli být schopni zorganizovat si své vlastní učení, zhodnotit si svou vlastní práci a případně vyhledávat rady, informace a podporu.

Elektronické obchodování je neustále se rozvíjející sektor a pro úspěch je nezbytná nepřetržitá aktualizace informací, vyhledávání nových příležitostí pro růst a efektivních marketingových strategií. Abyste mohli zahájit a provozovat aktivity v tomto sektoru, je naproste nezbytné a rozhodující otevřeně vnímat návrhy odborníků a konzultantů, přizpůsobovat se novým pracovním procesům a zajímat se o nové obchodní metody.
Sociální a občanské schopnosti
Obrázek: “Untitled image”, autor: Nathan Dumlao, zdroj: Unsplash

Definice

Tyto schopnosti zahrnují osobní, mezilidské, mezikulturní, sociální a občanské schopnosti a pokrývají všechny formy chování, které jedince připravují na jeho efektivní a konstruktivní účast na společenském a pracovním životě, a to ve stále více rozmanitějších společnostech, a na řešení případných konfliktů.

Pro úspěšné zapojení do mezilidských vztahů a do společnosti je třeba rozumět pravidlům chování a zvykům, které jsou obecně uznávány v různých společnostech a prostředích (např. v práci). Stejně důležité je znát základní pojmy v souvislosti s jedincem, skupinami, pracovními organizacemi, rovným postavením mužů a žen a nediskriminací, společností a kulturou. Zásadní je pochopení multikulturních a společensko-hospodářských rozměrů evropských společností, a jak se národní kulturní identita vzájemně ovlivňuje s evropskou identitou.

Základem této schopnosti jsou dovednosti konstruktivně komunikovat v různých prostředích, projevovat toleranci, vyjadřovat a chápat různá stanoviska, jednat tak, aby došlo k navození důvěry, a projevovat empatii. Jedinci by měli být schopni vyrovnat se se stresem a frustrací a konstruktivně se vyjadřovat a rovněž by měli rozlišovat mezi osobní a pracovní sférou.

Schopnost je založena na postoji spočívajícím ve spolupráci, sebevědomí a čestnosti. Jedinci by se měli zajímat o socio-ekonomický rozvoj a komunikaci s jinými kulturami, měli by doceňovat rozmanitost a respektovat ostatní a měli by být připraveni překonávat předsudky a dělat kompromisy.

Smysl pro iniciativu a podnikavost
Obrázek: “People adult arrangement”, autor: rawpixel, zdroj: pixabay

Definice

Smyslem pro iniciativu a podnikavostí se rozumí schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Tato schopnost je přínosná pro jednotlivce nejen v jejich každodenním životě doma a ve společnosti, ale i na pracovišti, pomáhá pochopit souvislosti jejich práce a umožňuje jim chopit se příležitostí a je základem specifičtějších dovedností a znalostí, které potřebují osoby zabývající se sociálními nebo obchodními činnostmi nebo podílející se na těchto činnostech a které by měly zahrnovat povědomí o etických hodnotách a podporovat řádnou správu.

Mezi nezbytné znalosti patří schopnost rozpoznat příležitosti k osobním, profesním nebo obchodním činnostem, včetně znalosti obecnějších aspektů, jež vytvářejí kontext, ve kterém lidé žijí a pracují, např. obecného porozumění ekonomickým mechanismům a možnostem a problémům, jimž čelí zaměstnavatel nebo organizace. Jedinci by si rovněž měli být vědomi etického postavení podniků a toho, jak tyto podniky mohou být dobrým příkladem, např. poctivým obchodováním nebo tím, že budou fungovat jako sociální podnik.

Dovednosti souvisejí s aktivním řízením projektů (které vyžaduje takové dovednosti, jakými jsou např. plánování, organizace, řízení, vedení a pověřování, analýza, komunikace, projednávání a hodnocení a podávání zpráv), účinnou reprezentací a vyjednáváním a schopností pracovat jak samostatně, tak i spolupracovat v týmech. Důležitá je schopnost posoudit a rozeznat něčí silné a slabé stránky a zhodnotit rizika a případně, je-li to vhodné, tato rizika nést.

Projektový management se jeví jako klíčový element, pokud chcete podnikat samostatně a pracovat jako konzultant pro mikropodniky. V sekci nástrojů tohoto modulu mluvíme o některých jednoduchých nástrojích projektového managementu, které vám pomohou v začátcích, nicméně jich existuje celá řada dalších. Zde jsou linky na některé zajímavé programy a aplikace pro řízení obchodních projektů:

Kulturní povědomí a vyjádření
Obrázek: “The Observer”, autor: Ryan Stefan, zdroj: Unsplash
Rok 2018 je evropským rokem kulturního dědictví. Více informací najdete zde.

Definice

Uznání důležitosti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami, včetně hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění.

Kulturní znalostí se rozumí povědomí o místním, národním a evropském kulturním dědictví a o jeho místě ve světě. Zahrnuje základní znalost významných kulturních děl, včetně současné populární kultury. Je důležité pochopit kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropě (a v jiných regionech světa), potřebu jejího zachování a porozumění důležitosti estetických faktorů v každodenním životě.

Dovednosti se týkají jak porozumění, tak i vyjadřování: vlastního vyjadřování různými výrazovými formami díky vrozeným schopnostem jedince a jeho smyslu pro umělecká díla a představení. Rovněž je nutná dovednost dávat vlastní tvůrčí a expresivní názory do souvislostí s názory jiných a objevit v kulturní činnosti společenské a hospodářské možnosti a realizovat je. Kulturní vyjádření je rovněž důležité pro rozvoj tvůrčích dovedností, které mohou být uplatněny v mnoha profesních činnostech.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autorka/autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Pro další informace o projektu kontaktujte: info@proeduca.cz